Kertas Penyelidikan & Inovasi Hijau MPCCSustAward 2023

Panduan & Syarat Penulisan

Syarat Umum

  • Penyertaan TERBUKA kepada seluruh Warga JPPKK (Politeknik dan Kolej Komuniti) dalam kalangan staf dan pelajar.
  • Penyertaan adalah PERCUMA dan boleh menghantar lebih dari satu (1) penulisan.
  • Semua penulisan yang diterima/disahkan akan dibukukan dalam sebuah penerbitan berdaftar (eISBN).
  • Penulis bagi setiap artikel dihadkan kepada tiga (3) orang sahaja.

Penulisan adalah bertemakan Sustainability dan Green Technology dalam tujuh (7) bidang berikut:

Bidang 1: Pengurusan Pendidikan & Penyelidikan

Pelaksanaan kurikulum hijau, penyelidikan & penerbitan Lestari, Pengurusan Laporan & Laman Sesawang Kelestarian, Pelaksanaan Program Kesedaran & Penerapan Budaya Hijau serta latihan, perkongsian kepakaran dan pengalaman bagi pelajar & kakitangan.

Bidang 2: Pengurusan Tenaga & Perubahan Iklim

Pengekalan & Peningkatan kecekapan penggunaan tenaga, serta galakan penggunaan tenaga boleh diperbaharui bagi mengurangkan pelepasan karbon.

Bidang 3: Pengurusan Alam Sekitar & Landskap

Mengintegrasi amalan pengurusan alam sekitar dalam pengoperasian institusi melalui dasar-dasar & prosedur bagi memastikan amalan alam sekitar terbaik diaplikasikan dalam urusan harian.

Bidang 4: Pengurusan Sisa

Peningkatan Kesedaran dan pengetahuan pengurusan sisa bagi mengoptimumkan penggunaan sumber melalui pengukuran prestasi pengurusan sisa semasa.

Bidang 5: Pengurusan Air

Peningkatan Pengetahuan tentang utiliti dan amalan kaedah penjimatan air melalui pemantauan, kawalam & pembangunan sistem kitar semula air & penuaian air hujan.

Bidang 6: Pengangkutan

Menerapkan kesedaran tentang kepentingan bagi mengurangkan pencemaran melalui pelaksanaan polisi dan pengurusan teknologi hijau.

Bidang 7: Perolehan hijau

Pengenalan & amalan perolehan hijau dalam sistem Politeknik & Kolej Komuniti sebagai usaha menyokong pemeliharan alam sekitar & pengurangan jejak karbon.

  • Penulisan yang dihantar hendaklah penulisan asli dan belum pernah diterbitkan dalam mana-mana terbitan, cetakan, jurnal, prosiding atau seumpamanya.
  • Penulisan perlu dihantar dalam bentuk softcopy (.doc/.docx) dan perlu dimuat naik melalui portal rasmi mpccsustaward23.polimas.edu.my
  • Penulisan yang tidak mematuhi mana-mana syarat yang ditetapkan tidak akan diterima.
  • Tarikh TUTUP penghantaran ialah pada 30 Jun 2023.

Format Penulisan

a) Penulisan adalah dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.
b) Penulis wajib menggunakan perisian Microsoft Word.
c) MESTILAH menggunakan TEMPLAT yang disediakan.
d) Maksimum mukasurat adalah di antara 5-8 mukasurat (Single Colum).

Rujukan / Pertanyaan

Sila e-mel kepada : kertaspenyelidikanhijau2023@gmail.com